Anatolie sitit dureri articulare,

anatolie sitit dureri articulare

Odata cu avansa-rea în vârsta are loc si o crestere a prevalentei durerii de diversa etiologie, iar conditiile ce o pot genera sunt multiple: afectiunile musculoscheletice, somatice, neurologice, psiho-logice etc.

În managementul durerii la populatia vârstnica, pot fi întâmpinate o serie de bariere ce fac tratamentul durerii dificil, în special din cauza tulburarilor cognitive si afective, comorbiditatilor, medicatiei multiple si interactiunilor dintre medicamente.

Astfel, durerea are un impact social negativ, deoarece vârstnicii se pot confrunta cu deficiente în activitatea cotidiana, în îngrijire si comunicare, cu tulburari de mers si singuratate. În scopul evaluarii durerii au fost concepute o serie de scale specifice geriatrice, scale pentru cuantificarea dizabilitatii sau de observare a comportamentului, ce pot demasca dureri articulare cu boli endocrine la persoane cu deficite cognitive sau de comunicare scala Doloplus, PAINAD sau PACSLACcare se bazeaza pe identificarea unor indicatori neverbali ai sin-dromului dolor.

Drept surse pentru aceasta sinteza au servit articolele publicate anii din bazele de date si bibliotecile medicale electronice. Desi comunitatea medicala constientizeaza diverse aspecte anatolie sitit dureri articulare managementului durerii cronice, acest fenomen ramâne subestimat la vârstnici. Cuvinte-cheie: durere cronica, managementul durerii, vârst-nic, evaluarea durerii Anatolie sitit dureri articulare Chronic pain management in the elderly: diagnostic and evaluation aspects Chronic pain in the elderly is a complex problem that requires a multidisciplinary approach.

Along with advancing age, there is an increase in the prevalence of pain of various etiologies and the conditions that can generate it are multiple, such as mus-culoskeletal, somatic, neurological and psychological disorders. Pain management in the elderly population can encounter a number of barriers that make the treatment of pain difficult, especially due to cognitive and affective disorders, comorbidities, polypharmacy.

Thus, pain has a negative social impact because the elderly may anatolie sitit dureri articulare impairments in daily activity, gait disorders, care, communication and loneliness. In the assessment of pain, a series of specific geriatric scales were designed, scales for quantifying disability or behavioral observation that can unmask pain in people with communication deficits Doloplus, PAINAD or PACSLAC scale in order to reveal nonverbal painful signs.

Published articles y.

  • Din ce cauza se umfla picioarele
  • Cum se tratează osteopenia tb articulația
  • Durerea te chinuie?
  • Douăsprezece persoane au murit din cauza gripei în Moldova

Although various aspects of chronic pain management are clearer for the medical community, this phenomenon tratați bursita gleznei underestimated in the elderly. În pofida eforturilor depuse de furnizorii de servicii medicale din diferite domenii, totusi durerea cronicá la vârstnici râmâne subdiagnosticatá, iar ca urmare - netratatá, aceasta atrâgând dupá sine alte probleme de sánátate, precum depresia, anxietatea, afectarea mersului, riscul crescut de cáderi, malnutritia, tulburari anatolie sitit dureri articulare somn si scáderea calitátii vietii.

Luând în considerare barierele existente pri-vind managementul durerii la aceastá categorie de populatie, printre care: schimbárile fiziologice legate de înaintarea în várstá, comorbiditátile multiple, medicatia multiplá, riscurile interactiunilor medica-mentoase, tulburárile cognitive asociate, combinate cu limitárile legate de evaluarea corespunzátoare a pacientului cu durere cronicá si dovezile limitate privind gestionarea durerii la populatia geriatricá, fárá Ínsá a subestima consecintele durerii asupra calitátii vietii si a capacitátilor functionale, sunt argumente pentru o abordare multidisciplinará, care va fi esentialá în identificarea tintelor de interventie pentru ameliorarea durerii.

Astfel, identificarea impactului pe care îl are durerea cronicá la vârstnici asupra tuturor aspectelor vietii pacientului, într-o abordare biopsihosocialá, devine foarte importantá. Principalul obiectiv te-rapeutic în managementul durerii cronice la acesti pacienti nu este neapárat eliminarea în totalitate a durerii în fiecare caz, ci un obiectiv mai realistic ar fi sporirea functionalitátii si cresterea calitátii vietii, reducând în acelasi timp efectele adverse legate de tratament.

Aceastá sintezá a literaturii induce claritate asupra stárii actuale a cunostintelor cu privire la anatolie sitit dureri articulare durerii cronice la vârstnici. Scopul studiului a constat în analiza particularitátilor fenomenului durerii la persoanele vârstnice, evidentiind metodele de evaluare si barierele întâmpinate de personalul medical în gestionarea durerii cronice la vârstnici.

Materiale si metode Aceastá revizuire a literaturii a fost realizatá fo-losind bazele de date Hinari, Pubmed, Medline pentru colectarea articolelor relevante, în limba englezá sau francezá, din aniiutilizând cuvintele-cheie: durere cronicá, managementul durerii, vârstnic, evaluarea durerii.

Trata durerea articulațiilor genunchiului

În acest articol vom rezuma dovezile recente privind evaluarea durerii la pacientii mai în vârstá în baza recenziilor sistematice, metaanalizelor, studiilor individuale si ghidurilor clinice. De anatolie sitit dureri articulare, durerea se caracterizeazá cauzele edemului gleznei subiectivitate, precum si prin absenta unor examene medicale care sá permitá o cuantificare obiectivá a acesteia [3, 4].

Odatá cu inaintarea in varstá creste si prevalenta durerii, fapt evidentiat de analiza sistemicá a literaturii epidemiologice [4, 5, 6]. Potrivit estimárilor lui Eggermont si colab. Spre deosebire de durerile cu alte localizári anatomice si care au la bazá o altá patogenie, durerile din cadrul patologiei articulare degenerative, precum boala artrozicá, fac o exceptie anatolie sitit dureri articulare faza de platou sau scáderea prevalentei la varstele foarte inaintate, avand o crestere exponentialá a durerii paná la varsta anatolie sitit dureri articulare 90 de ani [4].

Навигация по записям

Concomitent, bolile cardiovasculare, stadiul final al bolii cronice renale, maladiile obstructive pulmonare, cancerul si maladiile neurologice accidentul vascular cerebral, cefaleea, neuropatiile periferice, neuropatiile compresive, radiculopatiile, boala Parkinson de asemenea provoacá adesea durere [2, 9]. Prezenta durerii cronice poate fi generatá si de fracturile anatolie sitit dureri articulare prin compresie secundare osteoporozei, de artritá, neuropatiile diabetice, de traumatismele rezultate din cáderi sau interventiile chirurgicale [4, 10, 11].

Cu toate acestea, chiar dacá cauza durerii nu poate fi determinatá, ea trebuie recunoscutá cat mai devreme posibil pentru a initia un tratament cat mai eficient [3, 4]. Investigarea etiologicá si identificarea unor cauze specifice de durere la varstnici sunt adesea dificile din cauza mecanismelor mixte ale durerii: durerea nociceptivá si cea neuropaticá, care sunt frecvente si deseori coexistá [12].

Durerea nocicep-tivá apare din lezarea realá a tesutului neural prin activarea nociceptorilor, în timp ce durerea neuro-paticä este o consecintä a disfunctiilor sistemului nervos somatosenzorial central sau periferic [13]. În plus, durerea cronicä are adesea un impact mai mare asupra functionärii fizice si psihosociale la vârstnici, comparativ cu populatia tänärä, expresia acesteia putând fi atipicä la aceastä populatie foarte etero-genä, fiind si generatoare de dizabilitäti.

În pofida prevalentei înalte a durerii la per-soanele în värstä si a gravitätii consecintelor, existä putine articole publicate care abordeazä subiectul dat.

Potrivit lui Pautex si colab. Situatia specificä a persoanelor vârstnice justi-ficä mai mult decât oricând o abordare integrativä a experientei dureroase, identificarea timpurie a du-rerilor la vârstnici fiind imperativä, deoarece aceasta poate avea un impact negativ asupra autonomiei si calitätii vietii persoanei în vârstä prin agravarea dizabilitätii, retragere socialä, anxietate, depresie, anorexie, subnutritie, tulburäri de somn [15].

Un grup de experti, interesati de durerea la vârstnici, mentioneazä cä evaluarea durerii trebuie sä acopere trei componente [16]. Prima corespun-de evaluärii initiale si monitorizärii durerii, inclusiv autoevaluarea si observarea comportamentalä a durerii. A doua parte corespunde examinärii fizice, incluzând evaluarea senzorialä, functionalä, precum si evaluarea tratamentului farmacologic.

Ultima parte se referä la evaluarea tuturor celorlalti factori care influenteazä durerea, inclusiv strategiile de con-fruntare, particularitätile emotionale si cognitive.

De fapt, toate aceste elemente ar trebui evaluate pentru a stabili un plan de tratament adecvat, precum si obiective realiste si personalizate [4, 16]. Evaluarea durerii Primul pas în gestionarea durerii constä în evaluarea acesteia, tinând cont de anumite particularitäti ale vârstei, precum afectarea senzorialä diminuarea auzului, a väzuluipatologii care afecteazä cognitia accidentul vascular cerebral, boala Parkinson, dementa, boala Alzheimer, tratamentele sedative, deficitul de atentie.

Utilizarea sistematicä a diferitor instrumente de autoevaluare a durerii a crescut în ultima perioadä, msä este departe sä fie generalizatä la vârstnici, devenind o etapä plinä de provocäri, dar esentialä în managementul durerii. Prin urmare, este important sä se aprecieze intensitatea durerii, localizarea acesteia, caracteristicile nociceptive sau anatolie sitit dureri articulare, evolutia în timp, precum si factorii ce o influenteazä, impactul afectiv si functional si, în final, impactul acesteia asupra calitätii vietii.

tratamentul articulațiilor pentru leziuni la mână

Pentru aprecierea intensitátii durerii se utilizea-zá scalele unidimensionale: scala vizualá analogicá, scala verbalá numericá, scala verbalá simplá, plansele cu fete [4, 17, 18]. Metodologia de utilizare a diferitor scale trebuie sá fie prezentatá într-un mod clar si simplu. Evaluatorul trebuie sá asigure întelegerea perfectá a instructiunilor prin reformularea acestora de cátre pacient.

bischofit pentru dureri articulare

Cu toate acestea, scala vizualá analogicá nu pare sá fie medicamente articulatii sportivi recomandatá de primá intentie pentru a fi utilizatá la un subiect vârstnic. O Nmbunátátire poate fi totusi adusá prin fo-losirea scalei vizuale analogice colorimetrice [19].

Scala vizualá simplá are cea mai micá ratá de esec atunci când este utilizatá în evaluarea durerii la persoanele în vârstá. Spre deosebire de scala vizualá analogicá, aceasta foloseste cuvinte si concepte familiare, ce nu necesitá o pregátire specialá. Toto-datá, scala vizualá analogicá este o metodá fiabilá utilizatá, de obicei, în studii clinice si de cercetare, deoarece este simplá, minim intruzivá si este usor de aplicat [4].

În cazul în care autoevaluarea este imposibilá, trebuie sá existe o scalá de heteroevaluare, bazatá pe aprecierea durerii de cátre o persoaná tertá, care ar trebui sá fie întotdeauna utilizatá pentru a se asigura de lipsa durerii. Aceste scale se bazeazá pe observatia de cátre îngrijitori a schimbárilor de comportament provocate de durere la persoanele în vârstá cu tul-burári de comunicare si au obiective diferite.

Societatea Americaná de Geriatrie a identificat sase clase principale de comportamente potentiale legate de durerea cronicá [4, 20]: 1 expresii faciale: grimase, mcruntári; 2 verbalizare, anatolie sitit dureri articulare gemete, suspine; 3 miscári ale corpului: protectie, schimbarea mobilitátii; 4 schimbári în relatiile sociale: rezistentá la în-grijire, scáderea socializárii; 5 modificári ale activitátilor: refuzul alimentelor, modificarea somnului; 6 modificári ale stárii mentale: iritabilitate, confuzie, plâns.

Sintezele literaturii la acest subiect au catalogat mai mult de 20 de scale de evaluare comportamen- talá a durerii pentru utilizare specificâ la vârstnicii cu dementâ [21, 22].

Менеджмент хронической боли у пожилых: аспекты диагностики и оценки

Potrivit opiniei cercetâtorul lui Lints-Martindale si colab. Înun grup de experti internationali au pu-blicat recomandári privind strategia optimá de evaluare a unei persoane în vârstâ cu dureri [16]. Acest consens insistâ în special pe utilizarea combinatâ a scalelor de autoevaluare si a celor de heteroevaluare pentru identificarea durerii, inclusiv la persoanele capabile sâ se autoevalueze.

Scala vizualâ simplâ si scala numericâ sunt preferate fatâ de scala vizuala analogicâ conventional. În cazul afectârii cognitive usoare pânâ la moderate, grupul de experti lasâ alegerea între scala analogicâ vizualâ colorimetricâ, scala verbala numericâ sau scala verbalâ simplâ. Scala Doloplus este prima scalâ pentru hetero-evaluarea durerii la persoanele în vârstâ cu tulburâri de comunicare verbalâ, care a fost validatâ în limba francezâ anatolie sitit dureri articulare regim artroza apoi publicatâ [4, 24].

Scala constâ din 10 itemi cu anatolie sitit dureri articulare scor de la 0 la 3 reprezentativ pentru intensitatea durerii si care în-corporeazâ trei dimensiuni cinci itemi somatici, doi itemi psihomotorii si trei itemi psihosocialiavând un scor general de Durerea este clar indicatâ pentru un scor mai mare sau egal cu 5 din 30 [24].

Însâ, potrivit opiniei lui Ngamkham si colab.

Dureri de genunchi si articulatii - Fitness Q\u0026A EP20

Scalele de heteroevaluare completeazâ câmpurile de investigare lâsate vacante de instrumentele de autoevaluare. Dupâ evaluarea intensitâtii durerii, examinarea va continua cu o evaluare detaliatâ a durerii, cu re-vizuirea localizârii acesteia, caracterului, frecventei si duratei durerii.

Factorii de ameliorare si cei de exacerbare vor ajuta la demonstrarea naturii durerii, inclusiv istoricul medical detaliat si examinarea fizicâ, revizuirea sistemelor si a rezultatelor de laborator pertinente, precum si studiile imagistice si testele de diagnostic. De asemenea, se va efectua screeningul pentru tulburârile cognitive, depresie, evaluarea mersului si a echilibrului. Functia psihosocialâ a pacientului poate fi de-terminatâ prin aprecierea stârii de spirit, a statusului socioeconomic, a relatiilor de familie si cu ingriji-torii.

Evaluarea durerii trebuie sä fie complexä, iar metodele se vor aplica in mod sistematic si repetat. Acest lucru este esential pentru ca durerea sä nu fie subestimatä la populatia in värstä, iar beneficiile te-rapeutice sau efectele adverse sä fie monitorizate.

Aceastä abordare eronatä si atribuirea simptomelor dureroase procesului de inaintare in värstä pot sä modifice simtul real al durerii, sä ducä la neglijarea durerii de anatolie sitit dureri articulare moderatä ca semnal de anatolie sitit dureri articulare si, prin urmare, sä reducä probabilitatea unui trata-ment adecvat.

ceaiuri pentru artroza

In timpul imbätränirii normale, apare o scädere constantä a mecanismelor homeostatice si a functiei sistemelor de organe, care duce la modificäri ale farmacocineticii de ex. Odatä cu inain-tarea in värstä se modificä, de asemenea, si pragul de perceptie a durerii, fapt dovedit si de Gibson in rezultatul metaanalizei a peste 50 de studii care au examinat sensibilitatea la durerea indusä in functie de värstä si a dovedit cresterea pragului durerii odatä cu imbätränirea, cu unele diferente in raport cu tipul durerii [26].

Dementa este o patolo-gie frecventä la anatolie sitit dureri articulare. Mai multe studii au arätat, de asemenea, cä deficienta cognitivä este, la fel ca värsta, un factor de risc independent pentru primirea tratamentului analgezic inadecvat in raport cu intensitatea durerii prezentate.

Avänd in vedere deficienta de memorie si dezorientarea temporospatialä, evaluarea durerii este mai dificilä la pacientii cu dementä.

Informațiiimportante